Privacyverklaring Praktijk Oefentherapie Cesar te Udenhout/Berkel-Enschot

Met deze privacyverklaring wil ik u als patiënt informeren over de wijze waarop ik als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. verder informeer ik u over uw overige wettelijke privacyrechten.

 

 • Welke gegevens worden verwerkt?

 

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), ID,  telefoonnummer en als u daarover beschikt uw emailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door mij uitgevoerde verrichtingen van oefentherapeutische interventie(s). Deze gegevens leg ik vast in een medisch dossier. Ik neem andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorg ik ervoor dat in een verwerkersovereenkomst uw privacy-rechten worden gewaarborgd.
 • Waarvoor gebruik ik  uw gegevens?
 • Als zorgaanbieder ben ik verplicht het BSN te registreren. Ook moet ik dat nummer gebruiken als ik gegevens over een patiënt uitwissel. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • in geanonimiseerde vorm gebruik ik uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrek ik, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling  via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat ik over uw medische gegevens beschik. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die ik met u aanga, noteer ik de gegevens omtrent uw gezondheid en de door mijn uitgevoerde zorgverlening.
 • Periodiek kan er een audit uitgevoerd worden als een externe kwaliteitscontrole. Deze audit wordt uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt mijn praktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.
 • Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners zoals de waarnemer en de stagiair hebben ook toegang tot uw gegevens. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn verplicht tot geheimhouding.
 • Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
  De verplichte bewaartermijn is twintig jaar maar de termijn kan ook langer zijn. Het kan voorkomen dat ik de gegevens langer dan twintig jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat ik alleen goede zorg kan bieden in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan twintig jaar bewaren van de gegevens kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met mij afspraken maken.
 • Overige Privacyrechten
 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens
  uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan mij gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • U heeft het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk sturen naar het volgende e-mailadres: info@PraktijkOefentherapieCesar.nl
 • Ik moet dat verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften kan een vergoeding gevraagd worden.
 • U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij ik aannemelijk maak dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

 

 • Op welke wijze beveiligen ik uw persoonsgegevens?

De Praktijk voor Oefentherapie Cesar Udenhout/Berkel-Enschotneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij: info@PraktijkOefentherapie Cesar.nl

Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
   Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-De website maakt gebruik van zogenaamde cookies. De daaraan gekoppelde gegevens van u worden na verloop van tijd automatisch verwijderd.
- De ingevulde gegevens van het contactformulier worden eens per maand verwijderd.